oxycontin biverkningar

oxycontin biverkningar

oxycontin biverkningar. Eventuella biverkningarMycket långsam eller svag andning (andningsdepression). Detta är den allvarligaste risken med läkemedel såsom OxyContin (opioider) och kan till och med vara livshotande. Sömnighet, yrsel, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar, klåda

Hur länge kan man ta OxyContin?

Dygnsdosen av OxyContin depottabletter delas upp och ges var 12:e timme. Vid smärtgenombrott ska kortverkande oxikodon användas (OxyNorm kapslar) vid behov, dock ej oftare än var 6:e timme, med 1/8 till 1/6 av totala dygnsdosen. Dosen ska justeras efter patientens behov.

Hur beroendeframkallande är OxyContin?

Oxycontin marknadsfördes för all form av kronisk smärta och påstods till skillnad från vanligt morfin inte vara beroendeframkallande, på grund av sin långsammare frisättning. oxycontin biverkningar

Kan man använda oxycodone med Alvedon?

Fortsätt till en början att ta OxyContin/Targiniq morgon och kväll tillsammans med Alvedon enligt ordination. När du inte längre behöver ta extra OxyNorm under dagen är det lämpligt att börja nedtrappning av OxyContin/Targiniq. Du bör fortsatta med Alvedon.

Vad är hög dos OxyContin?

Om du har tagit för stor mängd av OxyContin

Följande symtom kan förekomma vid överdosering: minskad pupillstorlek, försämrad andning (andningsdepression, lungödem), muskelslapphet, långsam puls och blodtrycksfall. I svåra fall kan dvala och medvetslöshet (koma) förekomma.

Får man köra bil om man äter OxyContin?

OxyContin försämrar koncentrations- och reaktionsförmågan. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning och när maskiner hanteras.

Kan man krossa OxyContin?

Om du fortfarande upplever smärta medan du tar OxyContin Depot ska du rådfråga din läkare. Ta inte mer medicin än din läkare har ordinerat. Svälj tabletterna hela utan att tugga tillsammans med en tillräcklig mängd vätska. De får inte brytas, krossas eller tugga

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X